નીચે દર્શાવેલ સેવાઓ માંથી જે સેવાનો ઉપયોગ કરવો હોય તેના આઇકોન પર ક્લિક કરવું.
અમારી સેવાઓ
એફ.આઈ.આર ની નકલ મેળવો

એફ.આઈ.આર ની નકલ મેળવો

ઈ-અરજી

ઈ-અરજી

ગુમ થયેલ/ચોરાયેલ સંપત્તિની જાણ

ગુમ થયેલ/ચોરાયેલ સંપત્તિની જાણ

ઈ - એફ આઈ આર(વાહન / મોબાઇલ ચોરી)

ઈ - એફ આઈ આર(વાહન / મોબાઇલ ચોરી)

ગુમ થયેલ વ્યક્તિની જાણ

ગુમ થયેલ વ્યક્તિની જાણ

ઘરઘાટીની નોંધણી

ઘરઘાટીની નોંધણી

ડ્રાઈવર નોંધણી

ડ્રાઈવર નોંધણી

સિનિઅર સીટીઝનની નોંધણી

સિનિઅર સીટીઝનની નોંધણી

ભાડુઆત નોંધણી

ભાડુઆત નોંધણી

એન.ઓ.સી. માટે અરજી કરો

એન.ઓ.સી. માટે અરજી કરો

પોલીસ વેરીફીકેશન

પોલીસ વેરીફીકેશન

 અરેસ્ટ/વોન્ટેડ વ્યક્તિ શોધો

અરેસ્ટ/વોન્ટેડ વ્યક્તિ શોધો

ગુમ થયેલ વ્યક્તિ શોધો

ગુમ થયેલ વ્યક્તિ શોધો

ચોરાયેલ/પાછી મળેલ મિલકત શોધો

ચોરાયેલ/પાછી મળેલ મિલકત શોધો

અજાણી મૃત શરીરની માહિતી શોધો

અજાણી મૃત શરીરની માહિતી શોધો

સમાચાર અને જાહેરાત
અભિપ્રાય મતદાન

No Opinion poll found

Go to Top Go to Top